همکاران گرامی می توانند نمونه سوال های مفهومی شیمی ۳ و پیش دانشگاهی تهیه شده در گروه آموزشی را مورد استفاده قرار دهند

                           شیمی ۳                                      شیمی ۴