محلول بافرمحلولی است که در برابر تغییرات PH مقاوم است،یعنی با افزودن اسید یا باز به آن ف؛آتغییر چندانی نمی کند. در فیلم زیر ،به سه محلول مختلف ، یخ خشک اضافه می شود. یخ خشک بر اثر حل شدن در محلول ها ،یون هیدروژن تولید می کند.محلول ها از سمت راست به چپ ،عبارتند از:محلول بافر،محلول بازی غیر بافرومحلول خنثی غیر بافر.                                                                        فیلم