۱- شیمی ۲- خانم فتوحی، دبیرستان خدیجه کبری(س) شاهد

۲- شیمی ۳- خانم فتوحی، دبیرستان خدیجه کبری(س) شاهد

۳- شیمی ۲ خانم میری ، دبیرستان تقوی نیا

۴- شیمی ۳– شهشهانی، دبیرستان صابرین

۵- شیمی ۴مقرب لو – دبیرستان تقوی نیا